accountCreated with Sketch.accountCreated with Sketch.bagCreated with Sketch.bagCreated with Sketch.zalando logoCreated with Sketch.menuCreated with Sketch.

100 dagen retourrecht

Het grootste aanbod topmerken online

gratis Verzending en retour

 

Algemene en Aanvullende Voorwaarden

PDF download | deze pagina printen

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van toepassing op winkelen bij zalando.nl en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende verkoopmodellen.

Stand: oktober 2016

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; herroeping Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Zalando SE

Vestigings- & bezoekadres:
Tamara-Danz-Str. 1
10243 Berlijn
Duitsland

Postadres:
Zalando SE
11501 Berlijn
Duitsland

Retourzendingen van Zalando-artikelen* adresseren aan:
Zalando Retouren
Antwoordnummer 25000
5140 WR
Netherlands

* Graag dit retouradres alleen gebruiken voor Zalando-artikelen.
Partnerartikelen graag met behulp van het bijgevoegde retouretiket direct aan de partner retourneren.

E-mailadres: service@zalando.nl
Telefoonnummer: 0800 0227087
Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 20:00 uur
Zaterdag & zondag van 9:00 uur tot 18:00 uur

KvK-nummer: Duitsland HRB 158855 B
Btw-identificatienummer: 822742755B01

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 100 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen de termijn gesteld in Artikel 6, vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van €40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Terug naar de Algemene Voorwaarden


Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

 1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Terug naar de Algemene Voorwaarden


 

 

Aanvullende Voorwaarden voor www.zalando.nl en www.zalando-lounge.nl

Op de volgende pagina‘s vindt u de Aanvullende Voorwaarden voor uw registratie en bestellingen onder www.zalando.nl en www.zalando-lounge.nl .

Inhoudsopgave:
Inleiding
Deel (A) - Algemeen Deel
Deel (B) - Bestelling van Zalando-artikelen
Deel (C) - Bestelling van Zalando partner-artikelen
Deel (D) - Bestelling van Zalando-Lounge-artikelen

 

Inleiding

Op deze websites bieden we vier verschillende verkoopmodellen aan die we als volgt presenteren.

Controleert u alstublieft per besteld artikel welke van de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing zijn:

Zalando-artikelen

Indien u op de betreffende productdetailpagina van onder www.zalando.nl geplaatste artikelen geen aanwijzing vindt voor een van Zalando verschillende medecontractant, gaat het om een Zalando-artikel.

De beslissende aanvullende voorwaarden vindt u in dit geval in het Algemeen Deel (A) van deze aanvullende voorwaarden in combinatie met Deel (B) . De delen (C) en (D) zijn in dit geval niet van belang.

Zalando partner-artikelen

Om u een zo groot mogelijk productassortiment aan te kunnen bieden, werken wij onder www.zalando.nl met geselecteerde partners samen (Zalando partner programma). Als het een artikel betreft van een Zalando partner, wordt op de productdetailpagina van het door u uitgekozen artikel de Zalando partner genoemd.

De beslissende aanvullende voorwaarden vindt u in dat geval in het Algemeen Deel (A) van deze aanvullende voorwaarden in combinatie met Deel (C) . De Delen (B) en (D) zijn in dit geval niet van belang.

Zalando-Lounge-artikelen

De Zalando Lounge onder www.zalando-lounge.nl is een exclusieve shopping-community, waarbij wij in het kader van meerdaagse verkoopacties merkartikelen van gerenommeerde producenten tegen sterk gereduceerde prijzen aanbieden. De aanbiedingen van de Zalando Lounge zijn niet vrij toegankelijk, maar richten zich in het kader van hun beschikbaarheid op dat moment en de inhoud uitsluitend op een besloten kring van leden. Voor deelname aan de actieverkopen kunt u zich op de pagina www.zalando-lounge.nl als lid registreren. Wij bieden voor ieder lid een met wachtwoord beveiligde rechtstreekse toegang. Zalando-Lounge-artikelen zijn alle artikelen, die onder het domein www.zalando-lounge.nl worden aangeboden.

De beslissende aanvullende voorwaarden vindt u in dat geval in het Algemeen Deel (A) van deze aanvullende voorwaarden in combinatie met Deel (D) . De Delen (B) en (C) zijn in dat geval niet van belang.

Onafhankelijk van het op het betreffende artikel toepasselijke verkoopmodel kunt u ons bij vragen of opmerkingen eenvoudig bellen. Wij zoeken steeds klantgerichte oplossingen. Natuurlijk blijven uw rechten onafhankelijk van een telefonische vraag zonder beperking intact.

Onze klantendienst bereikt u als volgt:

Online-Shop onder www.zalando.nl :
Hotline 0800 0227087
Bereikbaar van ma – vr (8-20 uur), za (9-18 uur)
E-mail: service@zalando.nl
Telefax: +49 (0)30 2759 46 93

Online-Shop onder www.zalando-lounge.nl :
Hotline 0800 0227143
bereikbaar van ma - vr (9-20 uur)
E-mail: service@zalando-lounge.nl
Telefax: +49 (0)30 2759 46 93

www.zalando.nl en www.zalando-lounge.nl dragen het kwaliteitskeurmerk van thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor webwinkels en consumenten.

Terug naar de Aanvullende Voorwaarden


Deel (A) - Algemeen Deel

1. Geldigheidsbereik; Termijnen

1.1 De zakelijke afwikkeling en levering vindt uitsluitend plaats tegen de onderhavige voorwaarden, die aan alle op basis van de aanbiedingen op de Internet-shoppagina‘s zalando.nl en zalando-lounge.nl gesloten contracten ten grondslag liggen. Algemene Voorwaarden die afwijken van de volgende bepalingen of ermee in strijd zijn, zijn niet van toepassing, uitgezonderd de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

1.2 Indien in deze aanvullende voorwaarden sprake is van "consumenten", zijn dit natuurlijke personen, bij wie het doel van de bestelling niet tot een bedrijfsmatige, zelfstandige of freelance activiteit gerekend kan worden. "Ondernemers" zijn daarentegen natuurlijke of rechtspersonen of rechtsbevoegde personenvennootschappen, die voor bedrijfsmatige, zelfstandige of freelance doeleinden bestellen. "Klanten" in de zin van deze voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.3 Indien als termijnen werkdagen worden aangegeven, dienen daaronder te worden verstaan alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

2. Registratie op www.zalando.nl en www.zalando-lounge.nl

2.1 Bij de voor de registratie vereiste invoer van uw persoonlijke gegevens bent u verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwe en volledige opgave. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor een onbevoegde derde toegankelijk te maken. De bevestiging van de aanmelding volgt onmiddellijk na het verzenden van de aanmelding door te klikken op de knop "Kosteloos registreren" of "Registreren".

2.2 U bent voor inhouden, die u in hiervoor toegankelijke sectoren plaatst, zelf verantwoordelijk (bijv. in blogs). Deze mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Aanspraak op opslag of de publicatie van uw geplaatste inhouden, zoals bijvoorbeeld productbeoordelingen, bestaat niet.

2.3 U dient zich te onthouden van iedere storing van de webpagina‘s of verdergaand gebruik van de toegankelijke data buiten het binnen dat platform beoogde gebruik. Manipulaties met het doel onterechte betalingen of ander profijt ten nadele van ons, een van de Zalando partners of andere leden te verkrijgen, kunnen, naast juridische consequenties, met name ook tot verlies van de toegang leiden. Het lidmaatschap geeft recht op gebruik van het online-aanbod voor zover het beschikbaar is en alleen voor gebruik van de inhouden voor eigen privé, niet-commerciële doeleinden.

2.4 Iedere klant is slechts gerechtigd één klantenrekening tegelijk te voeren. Wij behouden ons het recht voor, meervoudige aanmeldingen te schrappen en leden die deze onder nummer 2.1 t/m 2.3 genoemde bepalingen overtreden, te waarschuwen of op te zeggen resp. inhouden te wissen of te veranderen (virtueel huisrecht).

3. Opslagmogelijkheid en inzage in de tekst van de overeenkomst

3.1 U kunt onze voorwaarden altijd op de Internet-shoppagina’s www.zalando.nl en onder www.zalando-lounge.nl inzien.

U kunt dit document verder uitprinten of opslaan door de gebruikelijke functie van uw internetdienstenprogramma (=browser: daar meestal "bestand" -> "opslaan onder") gebruiken. U kunt dit document ook als PDF-formaat downloaden en archiveren, door hier te klikken. Voor het openen van het PDF-bestand heeft u het kosteloze programma Adobe Reader (www.adobe.com/nl/) nodig, of vergelijkbare programma‘s, die het PDF-formaat aankunnen.

3.2 U kunt daarnaast ook de gegevens van uw bestelling eenvoudig archiveren, door hetzij de voorwaarden te downloaden en de op de laatste pagina van de bestelprocedure in de internetshop samengevatte gegevens met behulp van de functies van uw browser op te slaan of u wacht de automatische bevestiging van de bestelling af, die wij u daarnaast per e-mail na het afsluiting van uw bestelling op het door u opgegeven e-mailadres doen toekomen. Deze e-mail met bevestiging van de bestelling bevat nog een keer de gegevens van uw bestelling en onze voorwaarden en kan gemakkelijk worden uitgeprint resp. met uw e-mailprogramma worden opgeslagen.

3.3 Uw bestelgegevens worden bij ons opgeslagen, maar zijn om veiligheidsredenen niet direct door u op te vragen. Wij bieden voor iedere klant een met wachtwoord beveiligde directe toegang ("Mijn gebruikersrekening") aan. Hier kunt u bij desbetreffende registratie data via uw afgesloten, open en recent verzonden bestellingen inzien en uw adresgegevens, eventuele teldata en een eventuele Newsletter beheren en opslaan.

4. Taal en afsluiting van een contract

4.1 Contracten betreffende artikelen die onder www.zalando.nl en www.zalando-lounge.nl worden aangeboden, kunnen uitsluitend in de Nederlandse taal worden afgesloten.

4.2 Door te klikken op de button "Bestelling bevestigen" resp. "Bevestigen" geeft u een bindende bestelling van de artikelen in het winkelwagentje door. De ontvangstbevestiging van de bestelling volgt direct na het verzenden van de bestelling.

4.3 Houdt u er rekening mee, dat de levering van het bestelde product bij vooruitbetaling (reservering) pas na creditering van het volledige bedrag op onze rekening plaatsvindt. Als uw betaling ondanks het vervallen ook na hernieuwde aanmaning (die als regel 5 dagen na verzending van de bevestiging van de bestelling plaatsvindt) niet voor een tijdstip van 9 dagen na verzending van de bevestiging van de bestelling plaatsvindt, zien wij af van de overeenkomst met als gevolg dat uw bestelling nietig is en wij geen leveringsplicht hebben. De bestelling is dan voor u en voor ons zonder verdere gevolgen afgedaan. Een reservering van het artikel bij betalingen vooraf vindt dus ten hoogste voor 9 dagen plaats.

5. Cadeaubonnen en kortingscodes

5.1 Wij bieden in beginsel cadeaubonnen en kortingscodes aan. Cadeaubonnen zijn tegoedbonnen, die u via aankoop kunt verkrijgen. Kortingscodes zijn tegoedbonnen, die u niet via aankoop kunt verkrijgen, maar die wij in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur uitgeven.

5.2 Houdt u er rekening mee, dat op cadeaubonnen en kortingscodes verschillende aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn. Verder kunnen cadeaubonnen en kortingscodes niet bij alle verkoopmodellen worden ingewisseld. Aanwijzingen voor de per geval toepasselijke handelsvoorwaarden en de inlosbaarheid van de tegoedbonnen met het oog op onze verschillende verkoopmodellen vindt u altijd in de Speciale Delen (B), (C) en (D) van deze aanvullende voorwaarden.

6. Databeveiliging

Wij slaan uw bestel- en adresgegevens op voor gebruik in het kader van de afwikkeling van de opdracht (ook door via ons ingezette opdracht afwikkelingspartners, verzendingspartners of - bij bestellingen van Zalando partner-artikelen - voor gebruik door de betreffende Zalando-partner) voor eventuele garantiegevallen, voor verbeteringen van ons aanbod en voor productaanbevelingen tegenover klanten overeenkomstig de inhoud van onze verklaring over de beveiliging van gegevens.

Voor het overige gelden voor het gebruik van uw data de regels van onze verklaring over de beveiliging van gegevens.

7. Conversieclausule

Indien afzonderlijke bepalingen in de overeenkomst met inbegrip van deze regelingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden of als de overeenkomst een onvoorzien hiaat vertoont, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen of delen van zulke bepalingen onverlet. In plaats van de nietige of ontbrekende bepalingen treden de overeenkomstige wettelijke regelingen.

Terug naar de Aanvullende Voorwaarden


Deel (B) - Bestelling van Zalando-artikelen

1. Medecontractant

Bij de bestelling van Zalando-artikelen is uw uitsluitende medecontractant Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlijn (Duitsland). Een toelichting, wanneer het gaat om Zalando-artikelen, vindt u in de inleidende opmerking bij deze aanvullende voorwaarden.

2. Prijzen en Verzendkosten

2.1 De op het moment van de bestelling in het aanbod genoemde prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen. Dat wil zeggen, dat ze inclusief de op dat moment geldende van toepassing zijnde wettelijke BTW en andere prijsbestanddelen zijn.

2.2 De verzendkosten nemen wij voor onze rekening.

3. Betaling, Levertijden, Leverpartner

3.1 In principe bieden wij de volgende betaalwijzen aan: op rekening, automatische incasso, vooruitbetaling, iDeal en creditcard. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen.

3.2 In geval van aankoop op creditcard vindt de belasting van uw creditcardrekening plaats met verzending van de bestelling.

3.3 Houdt u er rekening mee, dat wij betalingen slechts van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) accepteren. In geen geval nemen wij de kosten van een geldtransactie voor onze rekening.

3.4 De aankoopprijs wordt bij aankoop op rekening op de dag van ontvangst van de levering bij de klant betaalbaar. Als de betaling niet binnen 14 dagen na betaalbaarheid binnenkomt, is de klant in verzuim.

3.5 Een product, welke in de Online-Shop als "leverbaar" is aangeduid, wordt meteen na ontvangst van de bestelling en eventueel na ontvangst van de vooruitbetaling in principe binnen maximaal 5 werkdagen geleverd. Op evt. afwijkende levertijden wijzen wij op de betreffende productpagina.

3.6 Wij maken voor de leveringen gebruik van PostNL.

4. Herroepingsrecht bij de aankoop van Zalando-artikelen

Herroepingsrecht

4.1 Bij de aankoop van Zalando artikelen heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

4.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag 1, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

4.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: klantenservice@zalando.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

4.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

4.5 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

4.6 U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via uw klantenaccount naar www.zalando.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

4.7 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

4.8 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Zalando Retouren, Antwoordnummer 25000, 5140 WR Waalwijk, erug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen.

4.9 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: klantenservice@zalando.nl:
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
— Naam/Namen consument(en)
— Adres consument(en)
— Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

4.10 In geval van retourzending kunt u de bij uw bestelling gevoegde of onder www.zalando.nl uit te printen retoursticker gebruiken. Als u problemen met het downloaden van de retoursticker mocht hebben of u geen printer ter beschikking heeft, wendt u zich dan s.v.p. tot onze klantenservice. Als u een nieuwe retoursticker nodig heeft, verzoeken wij u om die via onze kosteloze hotline of per e-mail aan te vragen. Helpt u ons s.v.p. onnodige kosten te vermijden en zendt u het product niet ongefrankeerd terug.

5. Vrijwillig teruggaverecht bij de aankoop van Zalando-artikelen

5.1. Vrijwillig teruggaverecht tot 100 dagen na ontvangst van het product Voor alle inkopen van Zalando-artikelen verlenen wij u naast het wettelijke herroepingsrecht een vrijwillig teruggaverecht van in totaal 100 dagen na ontvangst van het product. Met dit teruggaverecht kunt u het contract ongedaan maken, door het product binnen 100 dagen na ontvangst ervan (begin van de termijn op de dag na ontvangst van het product) aan ons, en wel in concreto naar het aan het eind van dit punt 5.1. genoemde adres, terugzenden. Tijdige verzending is voldoende om aan de termijn te voldoen. Voorwaarde voor de uitoefening van het vrijwillige teruggaverecht is echter, dat u het product slechts om te passen, zoals in een winkel, hebt gedragen/uitgeprobeerd en het product volledig, in zijn oorspronkelijke staat intact en zonder beschadiging in de originele verkoopverpakking terugstuurt. In geval van terugzending kunt u de bij de bestelling gevoegde of onder www.zalando.nl zelf uit te printen retoursticker gebruiken. Als u problemen hebt met het downloaden van de retoursticker of u geen printer ter beschikking heeft, kunt u zich tot onze klantenservice wenden. Het vrijwillige teruggaverecht is er niet voor de aankoop van cadeautegoedbonnen.

Zend uw goederen s.v.p. aan:
Zalando Retouren
Antwoordnummer 25000
5140 WR Waalwijk

5.2 Terugbetaling vindt bij uitoefening van het vrijwillige teruggaverecht steeds plaats op de rekening die u voor betaling heeft gebruikt.

6. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling blijft het product ons eigendom.

7. Inwisselen van kortingscodes

7.1 Kortingscodes (tegoedbonnen die u niet via aankoop kunt verkrijgen, maar die wij in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur uitgeven) zijn slechts in de aangegeven periode geldig en slechts eenmaal in het kader van een bestelling in te wisselen. Bepaalde merken kunnen van de kortingscode-actie uitgesloten zijn.

7.2 De goederenwaarde moet ten minste overeenkomen met het bedrag van de kortingscode. Om administratieve redenen is het niet mogelijk, eventueel resterend tegoed te restitueren.

7.3 Kortingscodes kunnen alleen voor het afsluiten van de bestelprocedure worden ingewisseld. Verrekening achteraf is niet mogelijk. Het tegoed van een kortingscode wordt noch in contant geld uitbetaald noch wordt er rente op betaald.

7.4 De kortingscode kan niet aan derden worden overgedragen. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

7.5 De kortingscode wordt niet vergoed wanneer goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd, indien de kortingscode in het kader van een reclameactie is uitgegeven en daarvoor geen tegenprestatie is geleverd.

7.6 Mocht u bij uw aankoop een kortingscode hebben gebruikt, dan behouden wij ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs van de artikelen te berekenen die u behoudt, indien – op grond van uw herroeping – de totale waarde van de bestelling onder de minimum betreffende bestelwaarde van de kortingscode daalt.

8. Inwisselen van cadeaubonnen

8.1 Cadeaubonnen (tegoedbonnen, die u via aankoop kunt verkrijgen) kunnen voor de aankoop van Zalando-artikelen worden ingewisseld. Ze kunnen echter niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen worden gebruikt.

8.2 Het tegoed van een cadeaubon wordt niet in contant geld uitbetaald, en evenmin is het rentedragend.

8.3 Cadeaubonnen kunnen alleen voor het afsluiten van de bestelprocedure worden ingelost. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.4 Stornering van de aankoop van een cadeaubon kan door onze klantenservice alleen dan worden uitgevoerd, als de cadeaubon nog niet is ingewisseld. Een cadeaubon geldt als ingewisseld, wanneer hij met een bestelling is verrekend of als tegoed op uw account is bijgeschreven.

8.5 Als het tegoed van een cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil met de aangeboden betaalmogelijkheden worden vereffend.

8.6 Bij een bestelling kunnen meer dan een cadeaubon worden gebruikt. Cadeaubonnen zijn te combineren met een kortingscode per bestelling.

8.7 Om cadeaubonnen op uw klantenrekening in te wisselen of een bestaand tegoed in te zien, kunt u "mijn cadeaubon" in uw persoonlijke account op www.zalando.nl bezoeken.

8.8 Bij verlies, ontvreemding of onleesbaarheid van cadeaubonnen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Eveneens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid bij schrijffouten in het e-mailadres van de ontvanger van de cadeaubon.

8.9 De cadeaubon is overdraagbaar. Het vermenigvuldigen, wijzigen of manipuleren van de cadeaubonnen is niet toegestaan.

Terug naar de Aanvullende Voorwaarden


Deel (C) - Bestelling van Zalando partner-artikelen

1. Medecontractant; Identiteit van de Zalando partner; Geldigheid van de voorwaarden ook in relatie met de Zalando partner

1.1 Bij de bestelling van Zalando partner-artikelen zijn uw medecontractanten zowel Zalando SE (Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlijn, Duitsland) als de betreffende Zalando partner. Als het gaat om een Zalando partner-artikel, wordt op de productdetailpagina van het door u uitgekozen artikel de Zalando partner genoemd. De betreffende Zalando partner is niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

1.2 Informatie over de identiteit van de betreffende Zalando partner (in het bijzonder de naam, adres waarop gedagvaard kan worden, registergegevens) vindt u verlinkt op de betreffende artikelpagina

1.3 De regelingen in het Algemene Deel (A) en dit Bijzondere Deel (C) van de aanvullende voorwaarden gelden voor uw gehele handelsrelatie betreffende de toepasselijke Zalando partner-artikelen en in het bijzonder ook in de relatie tussen u en de betreffende Zalando partner.

2. Prijzen en Verzendkosten

De op het moment van de bestelling in het aanbod genoemde prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen. Dat wil zeggen, dat ze inclusief de op dat moment geldende van toepassing zijnde wettelijke BTW en andere prijsbestanddelen zijn.

De verzendkosten nemen wij voor onze rekening.

3. Betaling, Levertijden, Leverpartner

3.1 In principe bieden wij de volgende betaalwijzen aan : op rekening, automatische incasso, vooruitbetaling, iDeal en creditcard. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor, bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen.

3.2 In geval van aankoop per creditcard vindt de belasting van uw creditcardrekening plaats bij verzending van de bestelling.

3.3 Houdt u er rekening mee, dat wij betalingen alleen van rekeningen binnen de Europese Union (EU) accepteren. In geen geval nemen wij de kosten van een geldtransactie voor onze rekening.

3.4 De aankoopprijs wordt bij aankoop op rekening op de dag van ontvangst van de levering bij de klant betaalbaar. Als de betaling niet binnen 14 dagen na betaalbaarheid binnenkomt, is de klant in verzuim.

3.5 De levering van het product vindt in de regel plaats door de betreffende Zalando partner.

3.6 Een product, welke in de Online-Shop als "leverbaar" is aangeduid, wordt meteen na binnenkomst van de bestelling en eventueel na binnenkomst van de betaling vooraf in principe binnen maximaal 5 werkdagen geleverd. Op evt. afwijkende levertijden wijzen wij op de betreffende productpagina.

4. Herroepingssrecht bij de aankoop van Zalando partner-artikelen

Herroepingsrecht

Bij het afsluiten van contracten betreffende Zalando partner-artikelen in het kader van het Zalando partner programma heeft u een wettelijk herroepingsrecht. Houdt u er rekening mee, dat de volgende bepalingen alleen gelden voor de aankoop van Zalando partner-artikelen (niet-Zalando-artikelen en niet Zalando-Lounge-artikelen).

4.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

4.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag 1, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

4.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: klantenservice@zalando.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

4.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

4.5 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

4.6 U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via uw klantenaccount naar www.zalando.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

4.7 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

4.8 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Zalando Retouren, Antwoordnummer 25000, 5140 WR Waalwijk, erug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen.

4.9 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: klantenservice@zalando.nl:
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
— Naam/Namen consument(en)
— Adres consument(en)
— Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

4.10 In geval van retourzending kunt u de bij uw bestelling gevoegde of onder www.zalando.nl uit te printen retoursticker gebruiken. Als u problemen met het downloaden van de retoursticker mocht hebben of u geen printer ter beschikking heeft, wendt u zich dan s.v.p. tot onze klantenservice. Als u een nieuwe retoursticker nodig heeft, verzoeken wij u om die via onze kosteloze hotline of per e-mail aan te vragen. Helpt u ons s.v.p. onnodige kosten te vermijden en zendt u het product niet ongefrankeerd terug.

5. Vrijwillig teruggaverecht bij de aankoop van Zalando partner-artikelen

5.1 Vrijwillig teruggaverecht tot 100 dagen na ontvangst van het product Voor alle aankopen van Zalando partner-artikelen verlenen Zalando en de betreffende Zalando partner u naast het wettelijke herroepingsrecht een vrijwillig teruggaverecht van in totaal 100 dagen na ontvangst van het product. Met dit teruggaverecht kunt u het contract ongedaan maken, door het product binnen 100 dagen na ontvangst ervan (begin van de termijn op de dag na ontvangst van het product) aan de betreffende Zalando partner terug te zenden. Tijdige verzending is voldoende voor inachtneming van de termijn. Voorwaarde voor de uitoefening van het vrijwillige teruggaverecht is echter, dat u het product alleen voor het passen, zoals in de winkel, heeft gedragen/uitgeprobeerd en het product volledig, in zijn oorspronkelijke staat intact en zonder beschadiging in de originele verkoopverpakking terugstuurt. In geval van terugzending kunt u de bij de bestelling gevoegde of onder www.zalando.nl zelf uit te drukken retoursticker gebruiken. Indien u problemen heeft met het downloaden van de terugzendsticker heeft of u geen printer ter beschikking heeft, kunt u zich wenden tot onze klantenservice. Het vrijwillige teruggaverecht bestaat niet bij de aankoop van cadeaubonnen.

5.2 Als u van het vrijwillige teruggaverecht gebruik wilt maken, kunt u het product aan de betreffende Zalando partner terugzenden. Het eenvoudigst is het daarbij, als u de bij de zending gevoegde retoursticker gebruikt. Naar de contactinformatie van de betreffende Zalando partner is overigens op de betreffende artikelpagina gelinkt; daarnaast vindt u de contactinformatie in de herroepingsinformatie, die wij u met de bestelbevestiging als PDF-aanhangsel toezenden.

5.3 De terugbetaling vindt bij uitoefening van het vrijwillige teruggaverecht altijd plaats op de door u voor betaling gebruikte rekening.

5.4 Uw wettelijk herroepingsrecht (vgl. punt C.4.) wordt door de nakoming van onze regels over het aanvullende contractueel toegekende (vrijwillige) teruggaverecht niet aangetast en blijft onafhankelijk hiervan bestaan. Tot het verstrijken van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht gelden uitsluitend de wettelijke en in de herroepingsinformatie genoemde voorwaarden. Het contractueel toegekende (vrijwillige) teruggaverecht beperkt bovendien niet uw wettelijke garantierechten, die u onbeperkt behoudt.

6. Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling blijft het product eigendom van de betreffende Zalando partner.

7. Inwisselen van kortingscodes

7.1 Kortingscodes (tegoedbonnen, die u niet via aankoop kunt verkrijgen, maar die wij in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur uitgeven) zijn slechts binnen de aangegeven periode geldig en slechts eenmaal in het kader van een bestelling inwisselbaar. Zalando partner-artikelen kunnen van bepaalde acties zijn uitgezonderd. Bepaalde merken kunnen van de tegoedbonnenactie zijn uitgesloten.

7.2 De goederenwaarde moet ten minste met het bedrag van de kortingscode overeenkomen. Om administratieve redenen is het niet mogelijk eventueel resttegoed te restitueren.

7.3 Kortingscodes kunnen alleen voor het afsluiten van de bestelprocedure worden ingewisseld. Verrekening achteraf is niet mogelijk. Het tegoed van een kortingscode wordt noch in contant geld uitbetaald noch wordt er rente over betaald.

7.4 De kortingscode kan niet aan derden worden overgedragen. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

7.5 De kortingscode wordt niet vergoed, wanneer een product geheel of gedeeltelijk wordt geretourneerd, indien de kortingscode in het kader van een reclameactie is uitgegeven en daarvoor geen tegenprestatie is geleverd.

7.6 Mocht u bij uw aankoop een kortingscode hebben gebruikt, dan behouden wij ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs van de artikelen te berekenen die u behoudt, indien – op grond van uw herroeping – de totale waarde van de bestelling onder de minimum betreffende bestelwaarde van de kortingscode daalt.

8. Inwisselen van cadeaubonnen

8.1 Cadeaubonnen (tegoedbonnen, die u via aankoop kunt verkrijgen) kunnen voor de aankoop van Zalando partner-artikelen worden ingewisseld. Ze kunnen echter niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen worden gebruikt.

8.2 Het tegoed van een cadeaubon wordt niet in contant geld uitbetaald en evenmin is het rentedragend.

8.3 Cadeaubonnen kunnen alleen voor het afsluiten van de bestelprocedure worden ingewisseld. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.4 Een stornering van de aankoop van een cadeaubon kan door onze klantenservice alleen worden uitgevoerd, als de cadeaubon nog niet is ingelost. Een cadeaubon geldt als ingelost, als hij met een bestelling is verrekend of op de kredietrekening is gecrediteerd.

8.5 Als het tegoed van een cadeaubon voor de bestelling niet voldoende is, kan het verschil met de aangeboden betaalmogelijkheden worden vereffend.

8.6 Bij een bestelling kan meer dan een cadeaubon worden gebruikt. Cadeaubonnen zijn per bestelling te combineren met een kortingscode, indien deze voor de Zalando partner-artikelen geldig is.

8.7 Om cadeaubonnen op uw klantenrekening in te wisselen of een bestaand tegoed in te zien, kunt u "mijn cadeaubon" in uw persoonlijke account op www.zalando.nl bezoeken.

8.8 Bij verlies, ontvreemding of onleesbaarheid van cadeaubonnen nemen wij geen aansprakelijkheid op ons. Eveneens nemen wij geen aansprakelijkheid op ons bij schrijffouten in het e-mailadres van de ontvanger van de cadeaubon.

8.8 De cadeaubon is overdraagbaar. Het vermenigvuldigen, editeren of manipuleren van de cadeaubonnen is niet toegestaan.

Terug naar de Aanvullende Voorwaarden


Deel (D) - Bestelling van Zalando-Lounge-artikelen

1. Contractspartner

Bij de bestelling van Zalando-Lounge-artikelen is uw uitsluitende medecontractant Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlijn (Duitsland). Een toelichting, wanneer het gaat om Zalando-Lounge-artikelen, vindt u in de opmerking vooraf bij deze aanvullende voorwaarden.

2. Prijzen en Verzendkosten

2.1 De op het moment van de bestelling in de aanbieding genoemde prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke BTW.

2.2 Bij iedere bestelling zijn verzendkosten ter hoogte van € 5,90 binnen Nederland verschuldigd.

2.3 Voor de verzending van bijzonder veel volume innemende, zware of waardevolle artikelen gelden afwijkende verzendkosten, die wij tijdens de verkoop voor ieder product apart in het verzendkostenvenster en op de bestelpagina aangeven. De expediteur zal met u na succesvolle bestelling contact per e-mail opnemen, om details over de levering met u af te spreken.

3. Betaling, Levertijden, Leveringspartner

3.1 Voor aankopen onder www.zalando-lounge.nl bieden wij in principe volgende betaalwijzen aan: CreditCard (Visa, MC, AE), Paypal en iDeal. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor, bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en naar andere betaalwijzen te verwijzen.

3.2 In geval van de aankoop per creditcard vindt de belasting van uw creditcardrekening plaats bij afsluiting van de bestelling.

3.3 Omdat levertijden ook van voorleveranciers en producenten afhankelijk zijn, doen wij ons best, in principe binnen maximaal 30 dagen na binnenkomst van de bestelling te leveren. Op evt. afwijkende levertijden wijzen wij op de betreffende productpagina.

3.4 Wij maken voor de leveringen naar Nederland gebruik van PostNL.

4. Herroepingsrecht bij de aankoop van Zalando-Lounge-artikelen

Herroepingsrecht

4.1 Bij de aankoop van Zalando Lounge artikelen heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

4.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag 1, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

4.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: klantenservice@zalando.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

4.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

4.5 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

4.6 U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via uw klantenaccount naar www.zalando.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

4.7 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

4.8 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Zalando Retouren, Antwoordnummer 25000, 5140 WR Waalwijk, erug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen.

4.9 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: klantenservice@zalando.nl:
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
— Naam/Namen consument(en)
— Adres consument(en)
— Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

5. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling blijft het product ons eigendom.

6. Inwisselen van kortingscodes

6.1 Kortingscodes (tegoedbonnen, die u niet via aankoop kunt verkrijgen, maar die wij in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur uitgeven) zijn alleen in de aangegeven periode geldig en slechts eenmaal in het kader van een bestelling te inlossen. Bepaalde merken kunnen van de tegoedbonnenactie uitgesloten zijn. Kortingscodes kunnen niet voor de aankoop van coöperatietegoedbonnen worden gebruikt.

6.2 De goederenwaarde moet minstens met het bedrag van de kortingscode overeenkomen. Om administratieve redenen is het niet mogelijk eventueel resttegoed te restitueren.

6.3 Kortingscodes kunnen alleen voor het afsluiten van de bestelprocedure worden ingelost. Verrekening achteraf is niet mogelijk. Het tegoed van een kortingscode wordt niet in contant geld uitbetaald en is evenmin rentedragend.

6.4 De kortingscode kan niet aan derden worden overgedragen. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

6.5 De kortingscode wordt niet vereffend, wanneer het product geheel of gedeeltelijk wordt geretourneerd, indien de kortingscode in het kader van een reclameactie is uitgegeven en daarvoor geen tegenprestatie is geleverd.

6.6 Mocht u bij uw aankoop een kortingscode hebben gebruikt, dan behouden wij ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs van de artikelen te berekenen die u behoudt, indien – op grond van uw herroeping – de totale waarde van de bestelling onder de minimum betreffende bestelwaarde van de kortingscode daalt.

7. Geen inlossing van cadeaubonnen

Verrekening van cadeaubonnen op aankopen van Zalando-Lounge-artikelen is niet mogelijk.

Terug naar de Aanvullende Voorwaarden


 

Postadres:
Zalando SE
11501 Berlijn (Duitsland)

Bezoekadres:
Zalando SE
Tamara-Danz-Str. 1
10243 Berlijn (Duitsland)

Ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Charlottenburg Berlijn (Duitsland),HRB 158855 B
Stand: oktober 2016
De bovenstaande aanvullende Algemene Voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermde intellectuele eigendom. Gebruik door derden - ook bij wijze van uittreksel - voor bedrijfsdoeleinden bij het aanbieden van goederen en/of dienstverrichtingen - is niet toegestaan. handelingen in strijd hiermee worden vervolgd.


Terug naar de Aanvullende Voorwaarden

Terug naar de Algemene Voorwaarden