accountaccountbagbagzalando logomenu

100 dagen recht op retour

Het grootste aanbod topmerken online

gratis Verzending en retour

Algemene spelvoorwaarden – Nominatieronde Zalando’s Blogger Awards 2014

Aanbieder:
Zalando SE
Tamara-Danz-Str. 1
10243 Berlijn (Duitsland)
ingeschreven in het handelsregister van
het Amtsgericht Charlottenburg-Berlin
onder nr. HRB 158855 B (hierna: “Zalando”)

Toepasselijkheid:

1. Deze Algemene spelvoorwaarden (hierna: “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op het door Zalando te organiseren promotionele kansspel: Nominatieronde Zalando’s Blogger Awards 2014 - Zalando. Door deelname aan het promotionele kansspel gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden.

Deelnametermijn:

1. Het promotioneel kansspel start op 01 juni 2014 en eindigt op 30 juni 2014 om 23.59 uur.

Deelname:

1. Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is en in Nederland woonachtig is.
2. Per huishouden is slechts één deelname per promotioneel kansspel toegestaan (zelfde naam en/of hetzelfde adres en/of IP-adres).

Uitsluiting van deelname:

1. Medewerkers van Zalando, alsmede hun partners en/of familieleden zijn uitgesloten van deelname.
2. Zalando behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen een deelnemer uit te sluiten, in het bijzonder wanneer niet aan een bij het promotioneel kansspel gestelde Algemene Spelvoorwaarde voldaan is.

Wijze van deelname:

1. Deelname aan het promotioneel kansspel is enkel elektronisch mogelijk via de website van Zalando: www.zalando.nl/blogger-awards-2014-stemmen/. Er kan slechts éénmaal worden deelgenomen.
2. Om deel te kunnen nemen aan het promotioneel kansspel dient de deelnemer:

     1. Het deelnameformulier online in te vullen. Voornaam, achternaam, e-mailadres, en geslacht zijn verplichte velden.
     2. Deelname en eventuele aanmelding voor de nieuwsbrief te bevestigen.
     3. De Algemene voorwaarden te accepteren

Deelnamekosten:

1. Eventuele communicatiekosten voor deelname aan het promotionele kansspel bedragen maximaal € 0,60 per deelname.

Prijzen:

1. Zalando zal in totaal één winnaar aanwijzen en belonen. Zalando zal de winnaar een cadeaubon van € 500 schenken.
2. Een prijs wordt door Zalando ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert.
3. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Kansspelbelasting:

1. Eventuele verschuldigde kansspelbelasting zal niet bij de deelnemer in rekening worden gebracht, maar door Zalando worden voldaan, indien er over een gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen.

Bepaling van winnaars:

1. De winnaar zal door een onafhankelijke derde middels een publieke lotterij in één van de kantoren van Zalando worden aangewezen.

Bekendmaking van de winnaars:

1. De datum van de trekking is op 10 juli 2014
2. De winnaar van de prijs wordt binnen zeven dagen na de trekking per e-mail op de hoogte gesteld. De winnaar dient binnen 10 dagen na verzending van de e-mail zijn postadres te bevestigen via acties@zalando.nl.
3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
4. De prijs zal binnen één maand na ontvangst van de bevestigingsmail worden verzonden aan het door de winnaar opgegeven postadres.
5. Het toezenden van de prijs per e-mail staat gelijk aan de directe overhandiging aan de persoon zelf.

Aansprakelijkheid:

1. Zalando besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van het promotionele kansspel. Indien desondanks schade voortvloeit uit onder meer de deelname aan het kansspel, de aanwijzing van de winnaar of de uitreiking van de prijs, om welke reden of oorzaak dan ook, wijst Zalando iedere aansprakelijkheid ter zake af.
2. Daarnaast is Zalando niet verantwoordelijk voor gebreken aan prijzen, noch voor eventuele schade bij de levering, dan wel verzending van de prijzen.
3. Eventuele druk-, spel-, zet-, of andere van dergelijke fouten in door Zalando openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Zalando niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Zalando in het leven roepen.

Privacy:

1. Alle persoonsgegevens die in het kader van een promotioneel kansspel van een deelnemer wordt verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving behandeld.

Inzage:

1. Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn in te zien op: www.zalando.nl/blogger-awards-2014-algemene-spelvoorwaarden/
2. Zalando behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen.

Gedragscode Promotionele Kansspelen:

1. Zalando handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
2. Indien een deelnemer klachten over een promotioneel kansspel heeft, kan hij deze schriftelijk kenbaar maken aan: Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlijn, Duitsland.